FOJE


Tamsoje Lyrics

að per tamsà einu ryto link
begalybë pasauliø aplink
að jø nematau bet jauèiu kad jie èia
neregimos rankos jos palieèia mane
tamsiame labirinte að uþriðu akis
nes vistik èia nerasiu ugnies
tik að þinau kad kaþkas yra ðalia
ir tas kaþkas link ðviesos mane palydës
tolimi kaimai loja ðunø balsais
kodël ðunys nemiega nakèia
në vieno þmogaus aplinkui tuðti laukai
galbût jie jauèia tai kà ir að jauèiu
atsiliepkite tie kurie lydit mane
galbût jûsø jau þemëj nëra
jûs leiskite man patikët tuo kad esate èia
ir tuo kad mirtis apgyvendins mane erdvëje
1988
Rytis/Mazeikiai

Watch Foje Tamsoje video
Hottest Lyrics with Videos
453c5e7551bb152583dc48a768474d72

check amazon for Tamsoje mp3 download

Record Label(s): 2017 Mono Stereo ra ai
Official lyrics by

Rate Tamsoje by Foje (current rating: N/A)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Meaning to "Tamsoje" song lyrics no entries yet
captcha
Characters count : / 50